BOKSLUT - Bokföring & Redovisning

Go to content
BOKSLUT
När ett räkenskapsår är slut måste ditt företag göra ett årsbokslut som sedan ligger till grund för årsredovisningen.
Vi hjälper ditt företag att skapa ett årsbokslut och bistår med rådgivning kring bokslutstransaktioner.
Vid bokslut hjälper vi till med hela processen – från vilka bokslutsdispositioner som borde göras, till framtagande av resultaträkning och balansräkning.

I arbetet med årsbokslutet görs justeringar som behövs för att kontrollera och sammanställa den löpande bokföringen som utförts under redovisningsperioden. En viktig del av arbetet med bokslutet är att skapa de transaktioner som följer av vad företaget vill göra med årets resultat.

En relativt vanlig bokslutstransaktion är att bolaget förlägger en del av resultatet till en periodiseringsfond. Det är också vanligt att man man i arbetet med bokslutet gör periodiseringar – exempelvis att justeringar görs för att bolaget gjort arbete under perioden som inte fakturerats ännu.

Slutligen gör man i bokslutet även avskrivningar som syftar till att ge en rättvisande bild över flera år för större investeringar, t.ex. i maskiner. I praktiken innebär även bokslutsarbetet att den löpande bokföringen kontrolleras.

En viktig kontroll som görs är att det saldo bokföringen anger för bankkonton faktiskt är det saldo som rapporteras från banken. Under bokslutsarbetet görs också avstämning av kund- och leverantörsreskontra.
Under avstämningen av kundreskontra kontrolleras vilka kundfordringar som är utestående och en bedömning görs ifall justering av dessa fordringar behövs.

Det kan till exempel vara så att en kund som ditt företag fakturerat har gått i konkurs vilket gör att kunden troligen inte kommer kunna betala fakturan.
Besök
Tumstocksvägen 5
187 66 TÄBY
Besök
Engelbrekts väg 24
191 64 SOLLENTUNA
Back to content